VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Stránky flowie.cz jsou v plné správě a vlastnictví firmy, kterou lze nalézt pod názvem Proffeamia s.r.o. s IČO 06125204. Sídlo firmy je na adrese Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno. Naše firma je zapsána pod spisovou značkou C 100187/KSBR Krajský soud v Brně.

Webové stránky flowie.cz (i www.flowie.cz) jsou zamýšleny pouze pro osoby starší 18 let a osoby žijící legálně v české a slovenské republice.
Pokud na stránkách flowie.cz (nebo Flowie) píšeme o nás nebo o klubech na degustování, myslí se tím právě naše společnost Proffeamia s.r.o. a naopak pokud na stránkách flowie.cz píšeme o vás, máme tím na mysli vás jako členy klubu, zákazníky nebo návštěvníky stránek Degustování. Návštěvík je kdokoliv, kdo navštíví naše webové stránky na adrese degustovani.cz či na jakékoliv další podstránce nebo webovém obsahu na této doméně: flowie.cz.

Objednatel je každý, kdo s námi uzavře smluvní vztah a to ať už formou zakoupení členství či poukazu/voucheru na členství nebo jiným způsobem.

Člen klubu (whisky, rum či víno) je ten, kdo má nárok na obdržení láhve dle daného klubu a to po celou dobu trvání členství. Členem klubu se může stát pouze osoba starší 18 let. To samé platí pro doručení zásilky – přebrat zásilku může pouze osoba starší 18 let.

Tyto obchodní podmínky upravují veškeré smluvní i jiné vztahy mezi námi a Vámi, ať již vzniklé uzavřením smlouvy prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách či jiným způsobem, anebo prostým navštívením našich webových stránek, včetně vztahů z toho vzešlých a s tím souvisejících. Každý objednatel má povinnost seznámit se s našimi obchodními podmínkami před odesláním objednávky. V objednávacím formuláři navíc požadujeme splnění této povinnosti kliknutím na souhlas s obchodními podmínkami. Stejně tak je každý člen povinný seznámit se s těmito obchodními podmínkami a v případě nesouhlasu má plné právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí první zásilky. Neodstoupení se chápe jako souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Pro kontakt můžete využít online chat, kontaktní formulář, nebo přímo náš centrální email: info@flowie.cz. Kontaktovat nás můžete také na telefonních číslech: +420776180090 a +420776220073. Na emaily a kontaktní formuláře zpravidla odpovídáme do několika hodin. Pokud využijete chat mezi 8:00 – 22:00 odpovíme vám zpravidla do několika minut.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Každý člen má právo uplatnit odstoupení od smlouvy bez udání důvodů a to do 14 dnů ode dne, kdy člen v jeho zvoleném klubu obdržel první zásilku. Tato lhůta je dodržena, pokud je nám před jejím uplynutím oznámení o odstoupení od smlouvy oznámeno. O odstoupení od smlouvy nás prosím informujte emailem zaslaným na adresu info@flowie.cz. Pokud od smlouvy odstoupíte bez zbytečného odkladu nepozději do 14 dní doručení vašeho oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátíme objednateli všechny platby, které jsme od něj na základě zrušené smlouvy obdrželi. Vrácení plateb provedeme na bankovní účet objednatele, ledaže by objednatel výslovně určil jinak.

V případě odstoupení od smlouvy zaniká naše povinnost zasílat členovi v jeho zvoleném klubu naše láhve vín či jiných lihovin a vzniká nám povinnost vrátit objednateli část uhrazeného členského poplatku v poměrné výši za zbývající počet měsíců doby trvání členství. Vrácení plateb provedeme na bankovní účet Objednatele, ledaže by Objednatel výslovně určil jinak.

Část členského poplatku za počet měsíců, kdy členství v Klubu trvalo, ani láhve doručené v průběhu trvání členství v Klubu si strany navzájem nevracejí.

 

ZÁRUKA A REKLAMACE

Každý člen má povinnost bez zbytečného odkladu zkontrolovat neporušenost zásilky, zejména přepravního obalu. Převezme-li člen klubu zásilku, stvrzuje tím přepravci, že provedl kontrolu. V případě, že člen kontrolu neprovede a zjistí, že je zásilka i její obsah porušen, nemá právo na náhradu. Proto raději znovu opakujeme – zkontrolujte zásilku ještě před jejím převzetím. V případě poničené zásilky máte plné právo ji nepřevzít a my máme povinnost ji doručit znovu v neponičeném stavu. Pokud člen po převzetí zásilky zjistí, že je láhev rozbitá, má právo na její plnou náhradu. V takovém případě však požadujeme dokumentaci o stavu rozbité láhve. Nejlépe fotodokumentace. Všechny reklamace posílejte na emailovou adresu info@flowie.cz. V případě platné reklamace máme povinnost takovou reklamaci vyřídit bez zbytečných odkladů nejpozději do 30 kalendářních dnů.
Každý člen dle svého klubu má právo odstoupit od smlouvy, nebyla li reklamace vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré dopravné pro členy klubu včetně osob, kterým bylo členství darované, je ZDARMA.

Objednatel má na výběr z těchto způsobů doručení:

  • DPD
  • Zásilkovna

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném objednávajícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na náš účet č. 9999896666/2010 vedený u společnosti Fio banka;
  • bezhotovostně platební kartou

V případě bezhotovostní platby je objednavatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednavatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

Dodavatel (my) je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží objednateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté objednateli nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavíme ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Nejsme plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající (my) objednateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit objednateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva uzavřená mezi námi a objednateli, tyto obchodní podmínky, jakož i práva a povinnostmi jimi neupravená se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v českém jazyce. Pokud byl vyhotoven jejich překlad do jiného jazyka, pak v případě sporu o výklad jednotlivých pojmů, práv a povinností je rozhodující znění obchodních podmínek v českém jazyce.

Veškeré spory vyplývající z uzavřené smlouvy preferujeme řešit smírnou cestou.

Člen klubu či objednatel, je-li objednatel spotřebitelem, může za účelem vyřešení vzniklého sporu rovněž kontaktovat veřejnoprávní subjekt mimosoudního řešení sporů, jimž je například Česká obchodní inspekce, a to nejsnáze online na adrese: http://www.coi.cz/ .

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2020 a ruší znění veškerých starších obchodních podmínek včetně jejích součástí. Úplné znění těchto obchodních podmínek je k dispozici jednak v sídle společnosti Proffeamia s.r.o., zároveň jsou zveřejněny na naší webové stránce na adrese: www.flowie.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

Proffeamia s.r.o.

Brno Střed, 602 00, Nové sady 988/2

 

Telefonní kontakty

Obchod: +420 776 180 090
Podpora:
 +420 776 220 073

Mailové kontakty

Dotazy: info@flowie.cz
Obchod: david.chromcak@flowie.cz
Podpora: tomas.pavelka@flowie.cz
Technika: jakub.ryba@flowie.cz